Adatkezelési tájékoztató

PR Múzeum

 1. számú melléklet ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG (a továbbiakban: MPRSZ) Egyesület

(továbbiakban: MPRSZ) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU)

2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az MPRSZ minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul.

A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A MPRSZ fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

 1. Adatkezelő

Adatkezelő neve:

MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG (a továbbiakban: MPRSZ)

Adatkezelő székhelye:

1065 Budapest, Nagymező u. 3.

Adatkezelő nyilvántartási száma:

3426.

Adatkezelő adószáma:

19671389-2-42

Adatkezelő elektronikus elérhetősége:

iroda@mprsz.hu

 1. Általános fogalmak
 2. a) érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);
 3. b) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);
 4. c) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 5. d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. f) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyesadatokat kezel;
 8. g) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

További hivatkozott jogszabályok:

 • –  1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • –  2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (Be.);
 • –  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • –  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • –  2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • –  2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozóitevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • –  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyeskorlátairól (Grt.),
 • –  2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattilalmáról,
 • –  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról(Infotv.);
 • –  2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
 • –  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • –  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR).

III. Az MPRSZ adatkezelései

 

A honlap látogatása

  

Adatkezelés leírása

A MPRSZ-nek a https://mprsz.hu honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A MPRSZ GoogleAnalytics sütiket használ a látogatók preferenciáinak elemzésére, hogy a weboldal felhasználóbarát jellegét biztosítani tudja (pl. a weboldal és aloldalak látogatóinak száma, a látogatás időtartama, a lapok megtekintésének sorrendje, az eléréshez használt keresőszavak, a böngésző típusa, a számítógép földrajzi helye.) A weboldal látogatóiról a MPRSZ személyes adatokat nem gyűjt. A weboldalonhasznált sütik csak a látogató számítógépének anonim IP címét rögzítik, semmi olyan személyes adatot nem gyűjt, amely alapján egy személy azonosítható lenne.

Adatkezelés célja

 

Az MPRSZ ezzel a tevékenységgel összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyesadatot.

Adatkezelés jogalapja

 

Az MPRSZ jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 

Adatkezelés időtartama

A Google Analytics által alkalmazott _NID sütik a munkamenet lejártát követő 6 (hat) hónapig kerülnektárolásra.

 

 

 

Hírlevél, sajtóközlemény kiküldése – sajtólista

  

Adatkezelés leírása

Hasznos információk, és hírek közlése a tagokkal, újságírókkal. A sajtóközlemények utóéletének nyomon-követése.

 

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a hasznos információk, és hírek közlése és nyomon-követése, sajtót érintő tájékoztató anyagok kiküldése a nyilvánosság tájékoztatása érdekében

Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a MPRSZ jogosérdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama az érintett törlési kérelmének időpontjáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáigtart.

Taglista frissítése

     

Adatkezelés leírása

A MPRSZ tagi jogviszonnyal kapcsolatos, Titkárság általi végzett adatkezelése (hírlevél kiküldés, rendezvényre meghívás, közgyűlésre meghívás) a honlapján, személyesen,vagy e-mailben. Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím.

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a MPRSZ tagjainak, azok e-minőségükben való jogviszonyával összefüggő adatkezelése,rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a MPRSZ közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b)pont].

Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama a jogviszony létesítését követő 5 év

 

 

 

Állásra jelentkezők adatainak kezelése

  

Adatkezelés leírása

A MPRSZ kezeli a hozzá beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyesadatokat.

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg.

Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követően a sikertelen pályázók pályázati anyaga törlésre kerül.

 

 

 

Partnerek/szerződéses jogviszonyban állók) adatainak kezelése

  

Adatkezelés leírása

A MPRSZ kezeli a szerződéses jogviszonyba kerülő partnerek és azok vezetőinek a szerződésben és a hozzá a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyesadatokat.

 

Adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a szerződéses jogviszonyba kerülő partnerek és azok vezetőivel való kapcsolattartás és a szerződéshez kacsolódó jogok és kötelezettségek teljesítése.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett a szerződés és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak aláírásával adja meg.

Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony időtartama, ezt követően törlésre kerül.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat a MPRSZ-nél a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező Titkárság, illetve az MPRSZ részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, aMPRSZ által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A MPRSZ az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében.

 1. a)  Tóth Ferenc grafikus (1135 Budapest, Béke utca 16.)
 2. b)  Siska Mátyás tárhely-, honlap-kezelő (siska.matyas@mprsz.hu)
 3. c)  Somogyi Edit könyvelő (1055 Budapest, Szent István krt. 15.)
 4. d)  Mohai Fanni rendezvényszervező (1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.

A fenti c) pont alatti vállalkozás a MPRSZ könyvelését és bérszámfejtését biztosítja, így a MPRSZ által kiállított bizonylatok (és az ezeken kezelt személyes adatok), valamint a bérszámfejtéshez kapcsolódóan kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozási tevékenységet végez.

 1. e) A fenti a)-d) pont alatti vállalkozások az MPRSZ Google, a Facebook és a MailChimp, a felhőben tárolt (Share point – Microsoft) adatokat a szolgáltatási szerződések alapján ismerhetik meg, a MPRSZ által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Ezen vállalkozások a MPRSZ hírközlési felületét biztosítják, ezáltal adatfeldolgozónak minősülnek.
 2. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

5.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a MPRSZ-től, hogy a MPRSZ tájékoztassa: a) milyen személyes adatait,
b) milyen jogalapon,
c) milyen adatkezelési cél miatt,

 1. d) milyen forrásból,
  e) mennyi ideig kezeli,
 2. f) a MPRSZ kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A MPRSZ az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti. A MPRSZ az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a MPRSZ jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot a MPRSZ nemkezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a MPRSZ módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A MPRSZ ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy azérintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A MPRSZ az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti. A MPRSZabban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 1. a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a MPRSZ rendelkezésére, vagy
 2. b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti a MPRSZ-től a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshezkapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni. A törlési kérelmet a MPRSZ abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a MPRSZ-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyenkötelezettsége a MPRSZ-nek, úgy az MPRSZ az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

5.4. A zároláshoz való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a MPRSZ zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a MPRSZ jogellenesenkezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a MPRSZ ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróságmegkereséséig a MPRSZ tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a MPRSZ korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a MPRSZ, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,

 1. a) ha az érintett vitatja a MPRSZ, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
 2. b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a MPRSZrendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
 3. c) ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A MPRSZ az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A MPRSZ az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az MPRSZ-től aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a MPRSZ tájékoztatja ezen címzettekről.

5.6. A jogorvoslathoz való jog

5.6.1. MPRSZ-szel történő vitarendezés

Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket a MPRSZ-nélszóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

5.6.2. Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit MPRSZ-szelnem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 (1) 3911400 Telefax: +36(1)3911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

5.6.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

A MPRSZ-szel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található:

http://birosag.hu/torvenyszekek

 1. Egyéb tájékoztatások
  6.1. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Jelen adatvédelmi tájékoztató az MPRSZ által 2021. május hó 27. napján elfogadott „Adatvédelmi szabályzat”-ának 1. számú melléklete, mely 2021. június 01. napjától hatályos, és amelyet a hatályba lépését követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2021. június 01. napját követően történik.

Kelt, Budapest, 2021. április hó 28 napján.

MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG